• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

Werkgroep roofvogels- en uilen Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Resultaten van het broedseizoen 2017 door Rein Beentjes


Het schema in dit artikel geeft aan dat het afgelopen broedseizoen er een geweest is met wisselende successen, doch vooral van tegenvallende resultaten in vergelijking tot het vorige seizoen. De tabel geeft het totaal weer van uitgevlogen jongen (geringd en ongeringd). Vooral de boombroeders hebben flinke tikken gehad. Als oorzaak hiervan wijzen wij aan het koude voorjaar, waardoor het broeden slechts langzaam en laat op gang kwam, plus de storm op het moment dat de bomen al volop in blad stonden en er diverse nesten zijn verwaaid. 

 

Vooral de Buizerd laat een dramatische ontwikkeling zien met het slechtste resultaat sinds 2013. Toch denken we dat deze soort zich het komende jaar, bij gunstige omstandigheden gemakkelijk weer kan herstellen. De Buizerd heeft dit jaar ook een aantal onbereikbare nesten geproduceerd, waardoor de gemeten resultaten zijn achtergebleven.

Een groter zorgenkindje is de Steenuil, die binnen onze regio alleen nog in de Wijde Wormer voorkomt en drastisch in aantal aan het afnemen is. Waar Ron Gans al jaren zijn stinkende best doet om het aantal broedparen boven de tien te krijgen, zien we veel sterfte door voedseltekort, mislukte broedsels en mogelijke verstoring.
I

n onze regio laat de Torenvalk voor wat betreft het aantal grootgebrachte jongen, een vrij stabiel beeld zien. Door vakanties hebben we een aantal nesten gemist, waardoor 20 jongen niet zijn geringd. In tegenstelling tot het landelijke beeld, dat een forse daling van het aantal torenvalken laat zien, verblijft in de regio Zaanstreek een ongeveer gelijk aantal TV’s in vergelijking tot 2016, Het aanbrengen van de witte kleurringen bij de torenvalk levert leuke terugmeldingen op. De verst waargenomen valk is gemeld uit midden Frankrijk!

Van de Havik, Bruine Kiekendief en Sperwer zijn in 2017 ongeveer evenveel jongen geringd als in 2016. Dit had meer kunnen zijn als de weersomstandigheden ons wat gunstiger gezind waren geweest. De Kiekendief is altijd lastig te lokaliseren. Voor 2018 houden we hoop op betere resultaten.

Over de Kerkuil hebben we u in de vorige Kieft en op onze website (www.kiekenkaike.nl) uitgebreid geïnformeerd. Het aantal jongen (55) stemt tot tevredenheid, mede omdat er nieuwe adressen met succesvolle broedsels zijn.

De Ransuil blijft een lastig op te sporen broedvogel. Veelal worden we te laat geïnformeerd over al uitgevlogen jongen. Hierdoor schommelt het resultaat van jaar tot jaar zeer sterk, wat niet inhoudt dat het aantal ransuilen in onze omgeving evenzeer zoveel afwijkt. Dit jaar zijn slechts 5 jongen geringd en daarnaast nog 28 takkelingen gevonden en geregistreerd. In de winterperiode zijn er nog genoeg roestplaatsen van deze vogel aanwezig in onze streek.

Daar op de toren in Wormer nog steeds geen kast is teruggeplaatst is mogen worden en in centrum Zaandam de kast nog niet gevonden is door de Slechtvalk, zijn in onze regio geen Slechtvalkjes geboren.

De voorbereidingen voor het komende broedseizoen 2018 zijn al weer in volle gang. We hopen dat de vogelgriep geen roet in het eten gaat gooien bij het volgen van de vogels en zien reikhalzend uit naar onze eerste broedsels. Zoals gebruikelijk wordt u hierover weer geïnformeerd.