• Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
  • Header
klogozwart

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Werkgroep Roofvogels en Uilen

 

Werkgroep en vossen


Onze werkgroep houdt zich bezig met roofvogels en uilen, dieren aan de top van een voedselketen. Een andere 'predator' waar onze belangstelling naar uitgaat en alweer een flink aantal jaren in onze streek aanwezig is, is de vos. Aan al deze 'rovers' worden haast mythische krachten toegeschreven. In hoeverre zij hun tol eisen van de broedvogels en andere dieren in onze veenweidegebieden is nog niet echt goed onderzocht. Havik en buizerd worden regelmatig beschuldigd van verstoring van de weidevogels. Maar is dit werkelijk zo? Zou bijvoorbeeld de vos niet een veel grotere verstoring van grondbroedende soorten teweeg brengen, zoals de vos dat ook in de duinen heeft gedaan? Er zijn tenslotte geen meeuwenkolonies meer in de duinen, de lepelaarkolonie bij het Zwanenwater moet met schrikdraad beschermd worden, de konijnenstand is gedecimeerd en niet alleen door konijnenziektes.

Wij vermoeden, dat een toename van de vos in onze streek veel grotere gevolgen zal hebben voor de weidevogelstand dan de aanwezigheid van verschillende roofvogels. Reden voor ons om naast prooionderzoek van onder andere de havik, de toenemende waarnemingen van de vos in kaart te brengen.

Heeft u een vos of sporen daarvan waargenomen, meld uw waarneming a.u.b. via het contact formulier van Jos Blakenburg . Meld hierbij ook de datum en het tijdstip van uw waarneming, een zo nauwkeurig mogelijke plaatsbeschrijving en de aard van de waarneming, zoals prooirest, de vos zelf, burcht, uitwerpselen en dergelijke.

Kolonisatie van de vos in onze streken vindt al een aantal jaren plaats, met name in de 'drogere' gebieden. Hoe dit verder zal verlopen? Wij houden u op deze pagina op de hoogte van de vossenontwikkelingen in onze streek.

 


Vos
vos

Vossennieuws
Heeft U vossennieuws, meld het ons dan. Meld het aan Jos Blakenburg ( )

Doel
Het onderzoek wat wordt uitgevoerd door de werkgroep Roofvogels en Uilen beperkt zich tot de roofvo-gels en uilen in het werkgebied. Het doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven:

  1. Het in kaart brengen van territoria en broedgevallen in het bijzonder.
  2. Het verzamelen van broedbiologische informatie, zoals legbegin, legselgrootte, aantal uitgevlogen jongen, geslachtsverhoudingen, vleugel-, poot- en kop/snavelmaten en gewichten.
  3. Het inzichtelijk maken van populatiespreiding (dispersie) aan de hand van ringonderzoek.
  4. Het verzamelen van gegevens over prooidieren.